Logotipo Seguridade A1

Aviso legal

Información xeral

Para dar cumprimento co establecido na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, de seguido indícanse os datos de información xeral deste sitio web:

 • Titular: SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L. (SEGURIDADE A1)
 • Enderezo: Rúa da República Arxentina, 29 baixo (15701 Santiago de Compostela)
 • Contacto: info@seguridadea1.com :: tel 981592121 :: fax 981590644
 • Datos Rexistrais: Rexistro Mercantil da Coruña, folla C-455, Tomo 777, folio 133.
 • CIF: B-15259765
 • Inscrita co número 2010 no Rexistro de Empresas de Seguridade D.S.E.

I.- Uso da páxina web, os seus servizos e contidos

O usuario comprométese a utilizar o Web e os seus servizos e contidos sen ir en contra da lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e o orden público. Así mesmo, queda prohibido el uso deste Web con fins ilícitos ou lesivos contra SEGURIDADE A1 ou calquera terceiro, ou que, de calquera xeito, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do Web. Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc), prohíbese:

 • A súa reproducción, distribución ou modificación, non sendo que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos de SEGURIDADE A1 ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.
 • Calquera tentativa de obter os contidos do Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos usuarios así como dos que de cote se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao Web de SEGURIDADE A1 .

II.- Responsabilidade do usuario por danos e prexuízos

O uso do Web realizarase baixo a única e exclusiva responsabilidade do Usuario. Dita responsabilidade se estenderá ao uso, por parte do usuario ou de calquera terceiro, de calquera contrasinal ou similar asignadas para o acceso ao Web o a calquera dos seus servizos.

Sen prexuízo do anterior, SEGURIDADE A1 resérvase o dereito a denegar en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, o acceso ao Web, a aqueles usuarios que incumpran estas condicións xerais, ou as particulares que en cada caso sexan de aplicación.

III.- Modificación unilateral

SEGURIDADE A1 poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estructura e deseño do Web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e las condicións de acceso e/ou uso do Web.

IV.- Ligazóns

As persoas ou entidades que pretendan realizar ou realicen unha ligazón desde unha páxina web doutro portal de internet a calquera das páxinas do Web de SEGURIDADE A1 deberán someterse ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reproducción nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do Portal de SEGURIDADE A1
 • Non se establecerán deep-links, nin enlaces IMG ou de imaxe, nin frames coas páxinas do Web de SEGURIDADE A1 sen a previa autorización expresa de SEGURIDADE A1 .
 • Non se incluirá ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre as páxinas do Web de SEGURIDADE A1 nin sobre os servizos ou contidos do mesmo.
 • Agás aqueles signos que formen parte do "hiperenlace", a páxina web na que se estableza non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a SEGURIDADE A1 , se non é baixo autorización expresa.
 • O establecemento do "hiperenlace" non implicará a existencia de relacións entre SEGURIDADE A1 e o titular da páxina web ou do portal desde o que se realice, nin o coñecemento e aceptación de SEGURIDADE A1 dos servizos e contidos ofrecidos en dito portal.
 • SEGURIDADE A1 non será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web ou portal desde o que se realice a ligazón, nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V.- Protección de datos de carácter persoal

SEGURIDADE A1 recada en diversos formularios do Web datos persoais e información dos Usuarios para o seu almacenamento e/ou utilización en relación con dito Usuario. Os datos facilitados polos Usuarios incorporaranse a un ficheiro automatizado titularidade de SEGURIDADE A1 .

SEGURIDADE A1 comprométese a tratar os datos de carácter persoal dos Usuarios de conformidade co establecido na normativa aplicable e, en particular, a adoptar as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para evitar a alteración, perda e o tratamento ou acceso non autorizado a ditos datos. Sen prexuízo disto, por mor das actuais condicións de seguridade en Internet, SEGURIDADE A1 non pode garantir o uso ilícito da información dos Usuarios por parte de terceiros. En consecuencia, SEGURIDADE A1 non garante nin asume responsabilidade algunha polos danos e prexuízos, de calquera natureza, que puideran derivarse da alteración, perda, o tratamento, acceso non autorizado ou o uso ilícito da Información dos Usuarios por parte de terceiros.

VI.- Lexislación aplicable e Xurisdicción

As presentes Condicións Xerais se rexerán pola lexislación do Estado Español.
SEGURIDADE A1 e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, se someten á Xurisdicción dos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='15') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 0
Programa de incentivos á contratación
Sistemas de Seguridade A1 resulta adxudicataria dunha axuda no programa de incentivos á contratación.  Programa de incentivos á contratación
 
SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='15') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 1
Sistemas de Seguridade A1 mellora o seu sistema de centralización

SEGURIDADE A1 resultou unha das beneficiarias das subvencións convocadas polo Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) para proxectos de aforro e eficiencia enerxética.

  Sistemas de Seguridade A1 mellora o seu sistema de centralización
 
SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='15') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 2
Vivir máis seguros: Seguridade na vivenda
A nosa vivenda debe ser un lugar onde nos sintamos seguros e protexidos. Por iso, debemos ter en conta unha serie de aspectos para poder avaliar e mellorar a súa seguridade.  Vivir máis seguros: Seguridade na vivenda
 
SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='15') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 3
Nova normativa de seguridade privada
Co fin de mellorar a calidade e integridade dos sistemas de seguridade e a profesionalidade do sector, para desta forma, reducir as continuas falsas alarmas e os conseguintes desprazamentos innecesarios das Forzas e Corpos de Seguridade.  Nova normativa de seguridade privada
 
© 2013 SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L. 902 292 121

info@seguridadea1.com

Mapa Web Aviso Legal Logo veritas
Deseño: RuNa dc